Přejít k obsahu


2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/18.

 

Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou
do 31. srpna 2017. Informace ZDE.

 

Podmínky přijímacího řízení na rok 2017/2018:

Bakalářské obory

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity notářsky ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 15. 9. 2017. Uchazeči budou přijímání podle výsledku maturitní zkoušky. Uchazeč absolvuje přijímací řízení úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle výsledku maturitní zkoušky nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati.

Další informace nalzenete ZDE.

Navazující magisterské obory

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia notářsky ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 15. 9. 2017. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Přijímací zkoušky na jednotlivé obory probíhají formou písemného testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete ZDE.

Přehled oborů ZDE.

Pozvánky k přijímacím zkouškám naleznete ZDE.

Doporučenou literaturu pro přípravu k přijímacím zkouškám na jednotlivé obory naleznete ZDE.

Vzorové otázky pro přijímací testy na jednotlivé obory naleznete ZDE.


V kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských programů je výuka organizována tak, že povinné předměty jsou vyučovány v sobotních blocích a volitelné předměty si student vybírá podle svých časových možností z rozvrhových akcí pro prezenční studium v pracovních dnech.