Přejít k obsahu

CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby


Cíle projektu

Účelem dotace je rekonstrukce, částečná přestavba, revitalizace a modernizace budov Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni za účelem celkového zkvalitnění infrastruktury a zlepšení podmínek studijního i výzkumného prostředí fakulty. Jedná se zejména o vybudování nových archeologických a antropologických laboratoří, a dále pak o rekonstrukce a modernizaci prostor v budovách fakulty. Výsledkem bude zvětšení prostor fakulty, které umožní koncentraci pracovišť fakulty do vlastních budov v ose Sedláčkovy ulice.

Cílem projektu je vybudování antropologických a archeologických laboratoří pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, dále pak revitalizace, rekonstrukce a modernizace ostatních budov fakulty. Vybudování laboratoří přispěje k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti na fakultě a zlepší podmínky pro propojení výuky s výzkumem dotčených oborů. Rekonstrukce ostatních budov zajistí infrastrukturu umožňující další kvantitativní i kvalitativní rozvoj obou hlavních činností fakulty – vzdělávací i vědeckovýzkumné. Archeologické a antropologické laboratoře v objektu SO – vzniknou nové laboratoře vybavené novými přístroji. Přispějí k rozvoji vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti oborů archeologie a antropologie. Rekonstrukce budovy SP – adaptací podkroví vzniknou doktorandské místnosti a kanceláře určené pro potřeby studentů, výuku i výzkum katedry sociologie. Rozšíření datové sítě v budově a nákup audiovizuální techniky zlepší podmínky nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro výuku (zejména obory antropologie, sociologie a blízkovýchodní studia). Revitalizace budov SD a RJ – výměna oken, bezbariérový výtah, rozšíření datové sítě – zlepší podmínky pro studenty humanitních a filologických oborů, zejména pro doktorandy. Příjemce se zavazuje, že po dobu realizace projektu a v době udržitelnosti bude mít vždy nejméně jedna z výše uvedených dotčených součástí alespoň jeden akreditovaný doktorský program.

 

Patička