Přejít k obsahu


Aktuální číslo

1. Prostitúcia, governmentalita a techniky moci: konsenzuálne poskytovanie sexuálnych služieb na Slovensku (Veronika Valkovičová)
2. Manipulace s kolektivní pamětí na příkladu osvobození Rokycan (Markéta Lehnerová)
3. Post-konfliktní Rwanda: Země tisíců kopců v šedé zóně mezi demokracií a autoritářstvím? (Martin Schmiedl a Vojtěch Šmolík)
4. Metternich a šlesvicko-holštýnská otázka (Barbora Pásztorová)
5. Japonská expedice na Tchaj-wan v roce 1874 (Veronika Krištofová)
6. K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky (Helena Horová)
7. K otázce adaptace anglicismů ve francouzštině v porovnání s češtinou na příkladu názvů subkultur (Dagmar Koláříková)
8. Šperky jako součást kroje střední doby bronzové (Soňa Nožinová a Petr Krištuf)
9. Rozhovor s Wojciechem Mazurkem (Michal Chocholatý)
10. Recenze


O časopisu

Vážení kolegové, počínaje číslem 2/2016 byl časopis Acta FF zařazen do databáze ERIH Plus. 

Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity (Acta FF) jsou odborným recenzovaným časopisem, který vychází třikrát ročně a zveřejňuje vědecky relevantní články a studie z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd -a to nejen těch oborů, které jsou primárně pěstovány na FF ZČU.
O vydávání odborného periodika Akta FF bylo rozhodnuto na počátku roku 2005 záhy poté, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky definitivně stvrdilo přejmenování Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni na Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni (od 3. 1. 2005). Vedení a akademická obec fakulty si plně uvědomují, že vybudování rozvinuté vysokoškolské instituce, která se úrovní výuky a vědeckého bádání plně vyrovná ostatním prestižním středoevropským fakultám společenskovědního a humanitního zaměření, je dlouhodobý proces, k němuž současná generace může položit pouze základy.
Přesto je třeba právě nyní uskutečnit některé kroky, které umožní v historicky dohledné době dosáhnout výše zmíněného cíle. Jedním z nich bylo založení Akt Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006, která pravidelně dvakrát ročně seznamovala odbornou i laickou veřejnost s výsledky práce zaměstnanců fakulty a jež byla otevřena i přispěvatelům z jiných domácích a zahraničních vědeckých institucí. Od roku 2009 se Fakulta filozofická rozhodla změnit formát odborného časopisu. Přistoupila ke změně názvu na Acta Fakulty filozofické a zvýšila počet vydání na tři ročně. Vedle těchto tří standardních čísel vychází také zajímavá monotematická čísla, která jsou (stejně jako čísla standardní) otevřena příspěvkům všech zájemců z řad badatelů FF ZČU stejně jako všech dalších pracovišť a bývají v dostatečném předstihu ohlášena na internetových stránkách Act FF.
Odborné periodikum Acta FF jsou od počátku recenzovaným odborným časopisem (se dvěma posudky v rámci anonymního recenzního řízení, které probíhá podle přísných pravidel srovnatelných s recenzními pravidly v předních odborných časopisech v ČR), ve kterém jsou zveřejňovány původní vědecké práce. Acta FF kromě toho obsahují recenze na nové publikace, informace o významných odborných akcích a vědecké činnosti Fakulty filozofické ZČU, rozhovory s významnými představiteli domácí a světové vědy a další informace, které jsou důležité pro domácí a zahraniční akademickou komunitu.
V čele periodika stojí šéfredaktor a za obsah odpovídá výkonný redaktor, redakční kruh a redakční rada. Členové redakční rady Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity, v níž zasedají přední odborníci z oblasti společenských a humanitních věd, garantují odpovídající odbornou úroveň a kontinuitu periodika.

Odborné periodikum nalezlo během krátké historie své existence (i díky existenci kompletního elektronického vydání časopisu) čtenáře i mimo Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni a přispívá svým skrovným dílem k obnově českých sociálních a humanitních věd a k překonání jejich marginálního postavení, jež není důstojné ve srovnání s místem, které zaujímaly do první poloviny dvacátého století.

 

ISSN (print) 1802-0364

ISSN (online) 2336-6346

 

Redaktor:

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Acta FF ZČU

Sedláčkova 38

306 14 Plzeň