Přejít k obsahu

Aktuální číslo

1. Úvodní slovo (Jiří Korostenski)
2. Perspectives for Methodological Symbiosis of Linguo-Pragmatics and Linguo-Conceptology in Ukraine (Kostiantyn Mizin)
3. Роль антропоцентризма в процессах оязыковления понятий (на материалах чешско-русских сопоставлений) (Йиржи Коростенски)
4. Словообразовательные возможности категории оценки современного русского языка (на примере структурных слов) (Любовь Летючая и Олеся Скляренко)
5. Pojďte s námi do pohádky (Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii) (Michaela Křivancová)
6. Категория модальности как дискурсивная характеристика текста (Валентина Николаевна Шашкова)
7. Трансформация культурно-бытовых реалий и номинаций в этно-фольклорном материале ХХ века (Вячеслав А. Поздеев)
8. Madijó? Madi ágerikum. Jazyk jako nositel kulturních hodnot v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí (Ivona Mišterová)
9. Cesty moderní lingvistiky a jejich reflexe v lingvodidaktice a ve vybraných učebnicích německého jazyka (Michaela Voltrová)
10. Aplikovaná lingvistika: překonaný koncept nebo naopak pevně ukotvená disciplína? (Eva Skopečková)
11. Vývoj antroponym v bilingvním městě Olomouci a jeho okolí ve 13.-17. století (Libuše Spáčilová)
12. O současnosti a perspektivách kognitivní lingvistiky, lingvokonceptologie a pragmatické lingvistiky: rozhovor s předním odborníkem v oboru Kostiantynem Mizinem (Jiří Korostenski)
13. Recenze

O časopisu

Vážení kolegové, počínaje číslem 2/2016 byl časopis Acta FF zařazen do databáze ERIH Plus. 

Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity (Acta FF) jsou odborným recenzovaným časopisem, který vychází třikrát ročně a zveřejňuje vědecky relevantní články a studie z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd -a to nejen těch oborů, které jsou primárně pěstovány na FF ZČU.
O vydávání odborného periodika Akta FF bylo rozhodnuto na počátku roku 2005 záhy poté, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky definitivně stvrdilo přejmenování Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni na Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni (od 3. 1. 2005). Vedení a akademická obec fakulty si plně uvědomují, že vybudování rozvinuté vysokoškolské instituce, která se úrovní výuky a vědeckého bádání plně vyrovná ostatním prestižním středoevropským fakultám společenskovědního a humanitního zaměření, je dlouhodobý proces, k němuž současná generace může položit pouze základy.
Přesto je třeba právě nyní uskutečnit některé kroky, které umožní v historicky dohledné době dosáhnout výše zmíněného cíle. Jedním z nich bylo založení Akt Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006, která pravidelně dvakrát ročně seznamovala odbornou i laickou veřejnost s výsledky práce zaměstnanců fakulty a jež byla otevřena i přispěvatelům z jiných domácích a zahraničních vědeckých institucí. Od roku 2009 se Fakulta filozofická rozhodla změnit formát odborného časopisu. Přistoupila ke změně názvu na Acta Fakulty filozofické a zvýšila počet vydání na tři ročně. Vedle těchto tří standardních čísel vychází také zajímavá monotematická čísla, která jsou (stejně jako čísla standardní) otevřena příspěvkům všech zájemců z řad badatelů FF ZČU stejně jako všech dalších pracovišť a bývají v dostatečném předstihu ohlášena na internetových stránkách Act FF.
Odborné periodikum Acta FF jsou od počátku recenzovaným odborným časopisem (se dvěma posudky v rámci anonymního recenzního řízení, které probíhá podle přísných pravidel srovnatelných s recenzními pravidly v předních odborných časopisech v ČR), ve kterém jsou zveřejňovány původní vědecké práce. Acta FF kromě toho obsahují recenze na nové publikace, informace o významných odborných akcích a vědecké činnosti Fakulty filozofické ZČU, rozhovory s významnými představiteli domácí a světové vědy a další informace, které jsou důležité pro domácí a zahraniční akademickou komunitu.
V čele periodika stojí šéfredaktor a za obsah odpovídá výkonný redaktor, redakční kruh a redakční rada. Členové redakční rady Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity, v níž zasedají přední odborníci z oblasti společenských a humanitních věd, garantují odpovídající odbornou úroveň a kontinuitu periodika.

Odborné periodikum nalezlo během krátké historie své existence (i díky existenci kompletního elektronického vydání časopisu) čtenáře i mimo Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni a přispívá svým skrovným dílem k obnově českých sociálních a humanitních věd a k překonání jejich marginálního postavení, jež není důstojné ve srovnání s místem, které zaujímaly do první poloviny dvacátého století.

 

ISSN (print) 1802-0364

ISSN (online) 2336-6346

 

Redaktor:

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Acta FF ZČU

Sedláčkova 38

306 14 Plzeň

Patička