Přejít k obsahu


Propozice pro autory

 

Acta FF jsou recenzovaným odborným časopisem, který v souladu se svým charakterem a zaměřením přijímá několik typů příspěvků. Těmi jsou studie, recenze, recenzní eseje a informace.

 

Studie

Studie představují původní vědecké práce z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd. Acta FF neotiskují překlady textů, které již vyšly v zahraničí. Acta FF přijímají k recenznímu řízení texty v českém, slovenské a anglickém jazyce. Délka samotného textu studie (bez seznamu zdrojů, abstraktu a summary) se pohybuje v rozmezí 20-30 normostran, tedy 36 až 54 tisíc znaků včetně mezer. Studie procházejí anonymním recenzním řízení a o jejich otištění je rozhodnuto na základě posudků dvou recenzentů a rozhodnutí redakčního kruhu a redakční rady. Studie musí obsahovat:

-         název textu

-         anglicky psaný abstrakt (cca 10 řádků)

-         5-10 klíčových slov v anglickém jazyce

-         samotný text studie

-         seznam zdrojů (formátování viz níže)

-         anglicky psané summary nebo česky psaný podklad pro summary (cca 2 normostrany) - v případě zájmu může redakce Act FF zajistit korektury či překlad summary do angličtiny; v případě, že autor preferuje summary v jiném jazyce (např. němčině nebo francouzštině), je povinen dodat summary již přeložené a s provedenými korekturami

 

Eseje

Jde o kratší nerecenzované texty, které vyjadřují autorovo odborné stanovisko k určité problematice související se společenskými, humanitními nebo přírodními vědami. Eseje nejsou opatřeny abstraktem, summary ani klíčovými slovy. Rozsah eseje je 8-15 normostran (18 až 27 tisíc znaků včetně mezer). Pokud je v recenzi využíváno odkazování, formát odkazů a seznamu zdrojů se řídí stejnými pravidly, jako v případě studií. O vydání eseje rozhoduje redakční rada a redakční kruh.

 

Recenze a recenzní esej

Acta FF přijímají k otištění recenze na odborné publikace spadající do oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, které vyšly v ČR nebo zahraničí nejpozději dva roky před psaním recenze. V případě nejistoty se může autor recenze předem obrátit s dotazem na vhodnost výběr z publikace na redakci. Délka recenze by se měla pohybovat v rozsahu 3-5 normostran, recenzního eseje v rozsahu 5-9 normostran. V případě anglicky psaných publikací přijímá redakce i anglicky psané recenze. O vydání recenze rozhoduje redakční rada a redakční kruh.

 

Informace

Acta FF přijímají taktéž krátké (max. 2 normostrany) informace o významných odborných akcích a vědecké činnosti Fakulty filozofické ZČU. O otištění rozhoduje redakční rada a redakční kruh.

 

 

Technické informace a citační pravidla:

Texty zasílejte na e-mailovou adresu výkonného redaktora vnaxera@kap.zcu.cz ve formátu .doc nebo .docx. Vzhledem k anonymitě recenzního řízení ručí autoři jednotlivých textů za to, že text nebude obsahovat informace, které by mohly přímo ukazovat na autora textu.

Text musí být napsán písmem Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, v poznámkách pod čarou a v tabulkách používejte písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché. Prosíme, abyste nepoužívali žádné typy "nadpisů" - písmo volte normální, v případě rozlišení kapitol volte systém "1., 1.1., 1.1.1." atd. V textu nepoužívejte tučné zvýrazňování žádných slov, na zvýraznění důležitých nebo cizích pojmů můžete použít kurzivu. Odstavce neodrážejte tabulátorem. Poznámky vkládejte vždy na příslušnou stránku, nikoli na konec textu.

Texty mohou obsahovat obrázky a tabulky. Obrázky, které vkládáte do textu, by měly mít formát .jpg, .tif nebo .pdf; obrázek není vložen v textu, ale je připojen ve zvláštním dokumentu; obrázek má 300DPI, velikost 1:1, ideálně barevný režim CMYK. Tabulky rovněž nebudou součástí textu, ale přiložené jako samostatný excelová příloha. Každá tabulka a obrázek musí obsahovat označení (např. Tabulka 1 nebo Obrázek 1) a název, který bude v českém i anglickém jazyce. Názvy všech obrázků a tabulek autor zasílá v samostatném dokumentu ve formátu .doc nebo .docx. V textu bude označeno místo, na kterém má být obrázek (resp. tabulka) umístěn. Na obázek nebo tabulku by mělo být v textu odkázáno - např. (viz Obrázek 1).

 

Odkazování:

Odkazy k literatuře uvádějte přímo v textu v této podobě - (Příjmení rok vydání, strana/y), tedy např. (Novák 1995, 55). V případě, že v práci používáte více textů od stejného autora vydaných v tom samém roce, použijte na jejich odlišení v odkazu i v seznamu zdrojů malá písmena "a", "b" atd. (1995a, 1995b) - v tomto případě seřaďte zdroje abecedně dle jejich názvu. V případě většího množství autorů použijte spojku "a" - př. (Novák a Lukeš 1995, 55). Místo odkazů v textu můžete odkazy ve stejném formátu vkládat do poznámek pod čarou (způsob ovšem musí být striktně dodržen v celém článku stejný!).

Na zdroje jako jsou prameny (např. archiválie) nemající autora bude odkazováno stejným způsobem jako na literaturu (tedy do závorky v textu či do poznámky pod čarou) - namísto autora bude ovšem uveden původ daného zdroje (např. daný archiv). Internetové zdroje budou v optimálním případě odkázány do poznámky pod čarou. Každý odkaz na internetové zdroje by měl obsahovat co nejvíce údajů včetně názvu stránek, názvu konkrétního materiálu (v kurzivě), plného odkazu a data náhledu - "BBC: Romney hopes to bag Wisconsin in a primary hat-trick, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17593311, 3. 4. 2012."

Přímé a doslovné citace uvádějte do uvozovek a vyznačujte kurzivou - např.: „Xxxxxxxx‟ (Novák 1995, 55).

 

Seznam zdrojů:

Zdroje jsou řazeny vždy abecedně. Seznam zdrojů musí být rozdělen do kategorií podle povahy zdrojů - nejprve bude uvedena "Literatura" (monografie, kapitoly ve sborníku, články v časopisech včetně článků v on-line časopisech, ke kterým musí být připojen plný link a datum náhledu), "Prameny" a "Internetové zdroje" (v této kategorii by neměly být zařazeny ty on-line zdroje, které svojí povahou spadají spíše do literatury (např. články v on-line časopisech) nebo pramenů (např. archiválie)). Zdroje formátujte podle následujícího vzoru:

 

  • MONOGRAFIE: NOVÁK, Emil (1995): Volby a volební systémy. Praha: Portál.; v případě více autorů: NOVÁK, Emil a LUKEŠ, Václav (1995): Volby a volební systémy. Praha: Portál.
  • KAPITOLA VE SBORNÍKU NEBO KOLEKTIVNÍ MONOGRAFII: NOVÁK, Emil (1995): Vývoj volebních systémů. In: Lukeš, Václav (ed.): Volby a volební systémy. Praha: Portál, s. 25–47. (v případě více editorů užijte "eds." namísto "ed."; v případě, že se v publikaci místo "ed." uvádí "a kol.", uveďte zdroj takto - "In: Lukeš, Václav a kol.:")
  • ČLÁNEK V ČASOPISE: NOVÁK, Emil (1995): Volby a volební systémy. Politologický časopis 2/1995, s. 25–47. Nebo: NOVÁK, Emil (1995): Volby a volební systémy. Politologický časopis, roč. 22, č. 2, s. 25–47. V případě, že článek pochází z časopisu, který má pouze internetovou podobu, bude připojen plný odkaz a datum náhledu, př.: NOVÁK, Emil (1995): Volby a volební systémy. Středoevropské politické studie 2/1995 (http://www.XXXXXXXXXX, 3. 4. 2012).
  • INTERNETOVÉ ZDROJE: zdroj by měl být uveden v té samé formě, v jaké se nacházel v odkazu v textu, např.: BBC: Romney hopes to bag Wisconsin in a primary hat-trick, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17593311, 3. 4. 2012.

 

Do recenzního řízení budou přijaty pouze texty, v nichž budou dodržena výše zmíněná formální pravidla. Bez dodržení formálních náležitostí bude text zamítnut redakcí a nebude postoupen recenzentům.