Přejít k obsahu

Mezinárodní projekty

Fakulta filozofická rozvíjí bohatou projektovou činnost na mezinárodní úrovni, často pak se zahraničními partnery. Tato aktivita má výrazně rostoucí tendenci. V současné době se fakulta podílí z pozice řešitele či spoluřešitele na těchto mezinárodních projektech.

 

Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (2016–2019)

HERA Joint Research Programme

http://www.campscapes.org/

Katedra archeologie

Tento projekt je realizovaný ve spolupráci s University of Amsterdam, kde je hlavním řešitelem Prof. Rob van der Laarse, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Freie Universität Berlin, Norvegian University of Science and Technology (Trondheim), a Stafordshire University. Řešitelem za Katedru Archeologie ZČU v Plzni je doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.  Cílem projektu je archeologický, multidisciplinárně koncipovaný výzkum pozůstatků pracovních a vyhlazovacích táborů z 20. století. Tyto tábory, kde docházelo ke stěží představitelným zločinům proti lidskosti v průmyslovém měřítku, sloužily povětšinou totalitním režimům k masové internaci, perzekuci, násilí a vyvražďování různých skupin obyvatel Evropy. Již z dosavadních výsledků dílčích výzkumných projektů je zřejmé, že některé části evropské krajiny je dodnes možné vnímat jako skutečnou „krajinu táborů“ a masového teroru, která představuje temné dědictví nedávné minulosti. Pouze několik táborů a jejich komplexů se proměnilo v památníky, které formují kolektivní paměť dnešní společnosti. Ostatní byly zapomenuty nebo následně sloužily k jiným účelům. Některé objekty se po skončení jedné totality dočkaly využity dalším represivním režimem k perzekuci jiných skupin lidí, což vytváří vícevrstevnou historii těchto lokalit a v řadě případů dodnes rozděluje společnost. Současná archeologie doby moderní umožňuje významné doplnění a rozšíření svědectví dalších druhů pramenů vztahující se k těmto objektům. Význam hluboké mezioborové spolupráce nejen při výzkumu táborů z 20. století byl prokázán, mimo jiné, v nedávné době realizovanými projekty zejména v Německu, Polsku i na území České republiky. Výzkum někdejších táborů a dalších, s nimi souvisejících zařízení, je proto rozdělen do několika vzájemně provázaných oblastí, zaměřených především na svědectví obětí a dalších pamětníků o táborech a jejich každodenním režimu, materialitu táborů a odhalování dnes na povrchu terénu „neviditelných“ pozůstatků těchto zařízení prostřednictvím nedestruktivních archeologických metod i prostřednictvím plošně omezených odkryvů, a v neposlední řadě také na strategii prezentace tohoto druhu památek.  Dlouhodobým záměrem projektu je tedy nejen ochrana a prezentace těchto lokalit, ale především interpretace jejich mnohdy vícevrstevného využití. Cílem výzkumných a dokumentačních aktivit se stanou především koncentrační, pracovní a vyhlazovací tábory Bergen-Belsen (Německo), Falstad (Norsko), Jasenovac (Chorvatsko), Jáchymov (Česká republika), Lety a Hodonín (Česká republika), Treblinka (Polsko), Westerbork (Holandsko) a další.

 

Archäo-Zentrum Bayern-Böhmen (2017–2019)

INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

http://www.archaeozentrum.com/

Katedra archeologie

Česko-bavorské pohraničí je díky kontaktům mezi slovanskými a germánskými kmeny definováno jako společný kulturní prostor, jenž je zakořeněn v kolektivní paměti. Cílem projektu je založení Archeocentra Čechy-Bavorsko v blízkosti Historického parku Bärnau-Tachov jako přeshraničního koordinačního centra pro vzdělávání a setkávání s cílem zpřístupnit kulturní a přírodní dědictví, ukotvit toto dědictví v povědomí obyvatel dotačního území a zpřístupnit je široké veřejnosti. Experimentální archeologie umožňuje vhodnou a zábavnou formou přiblížit lidem všech věkových kategorií společné kulturní kořeny. Za tímto účelem se bude plánované Archeocentrum sestávat z několika částí: dílny pro práci s relikty a materiály společné minulosti, z několika pracovních míst vybavených počítači za účelem prohloubení a rozšíření získaných poznatků a z venkovní laboratoře v podobě středověkého stavebního prostoru pro výzkum, rekonstrukci a realizaci středověkých stavebních technik a konstrukcí. Aby bylo uvedený záměr možno fundovaně realizovat, staly se partnery projektu univerzity se sídlem v dotačním území i mimo ně. Obsahová náplň projektu, kterou vypracovaly jednotlivé univerzity, bude realizována za účasti široké veřejnosti a povede k posílení přeshraničního cestovního ruchu a vnímání společného kulturního a přírodního dědictví. Samotná realizace proběhne formou veřejně přístupných, dvojjazyčných workshopů, výstav, přednášek a exkurzí, které budou realizovány zejména v Bärnau a jeho okolí, jakož i na dalších místech dotačního území. Uvedené akce nabídnou publiku možnost seznámit se se širokým spektrem témat počínaje vývojem řemeslných technik, přes vliv místních kultur na přírodu v pohraničí a vývoj polního hospodářství pro zajištění obživy obyvatel na území projektu, až po jeho vliv na vývoj lidových tradic v dotčeném území. K naplnění výše uvedeného je nutné zahájit debatu o společných standardech pro experimentální archeologii, o vzdělávání učitelů a výuce historie, což umožní vytvořit potřebné předpoklady pro zprostředkování společného kulturního dědictví na dotčeném území. Navrhovaným srovnáním zkušebních řádů zúčastněných univerzit se projektové území stane vývěsním štítem vědecké spolupráce v České republice a Německu. Pro udržitelnost projektu byla ve společném memorandu formulována myšlenka dalšího fungování projektu po uplynutí dotačního období v podobě Akademie či Ústavu přičleněného k Historickému parku. I přes své vědecké zakotvení vykazuje předkládaný projekt organizací veřejně přístupných akcí výrazný celospolečenský dosah.

 

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska (2016–2019)

INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

http://www.antropologie.org/cs/prekulta

Katedra antropologie

Projekt se týká prezentace lokální historie příhraničního regionu. Zúčastnění partneři budou společně vytvářet interaktivní expozice zaměřené na širokou laickou veřejnost a budou sdílet nejenom data, artefakty, ale i know-how, jak daná témata efektivně prezentovat.

 

The Jean Monnet Chair in EU Foreign Policies (2016–2019)

European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

https://ff.zcu.cz/kap/research/projekty/jmc.html

Katedra politologie a mezinárodních vztahů

V rámci projektu Jean Monnet Chair in European Union Foreign Policies, který je financovaný Evropskou komisí, probíhá inovace a tematické prohloubení výuky o evropských veřejných politikách a je podpořen výzkum procesů tvorby a realizace evropských veřejných politik. Díky projektu Katedra politologie a mezinárodních vztahů výrazně posílí badatelský potenciál v oblasti veřejných politik Evropské unie a mimoto vznikne nová oborová specializace Evropská politická studia, která bude nabízena studentům navazujících oborů garantovaných katedrou.

 

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul (2016–2019)

INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

http://www.bohemicum.de/studium/zusatzstudium-regionalkompetenz.html

Katedra filozofie

Cílem projektu je vytvoření a pilotní realizace vzdělávacího certifikátového modulu, který má poskytovat jazykové, (inter)kulturní, areálové znalosti a kompetence studentům univerzit a vysokých škol v česko-bavorském příhraničním regionu, a tím zvyšovat jejich kvalifikaci a šance na zdejším pracovním trhu. Dvousemestrální modul má ve čtyřech výukových segmentech zprostředkovat jazykové znalosti na úrovni A2 (Bavorsko) / B1 (Česko), znalosti reálií, areálové kompetence a praxi odborně profilovaných interkulturních setkávání. Cílovou skupinou jsou studenti všech oborů univerzit a vysokých škol na dotačním území. Jako specificky regionální kvalifikace bude modul certifikován – umožní absolventům vykázat nabyté znalosti a kompetence. Přidaná hodnota projektu spočívá zejména v odstraňování jazykových a kulturních bariér na území programu, dále ve vytváření sítě kontaktů a kooperací a v modelovém charakteru vytvořeného a pilotně realizovaného modulu – lze očekávat efekt pro přeshraniční spolupráci, značně přesahující dobu realizace projektu. Výchozí místa realizace projektu jsou Regensburg a Plzeň, praktický segment bude realizován střídavě oběma partnery projektu na různých místech dotačního území.

 

Interdisciplinární bavorská studia (2016–2019)

INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Katedra germanistiky a slavistiky

Cílem projektu je bilaterální realizace inovativního interdisciplinárního magisterského studijního oboru, jež studentům v interregionu umožní absolvovat navazující studium s jasným profesním profilem, které propojuje možnosti specializace ve společenskovědních oborech, odborně a regionálně specifické vzdělávání v německém jazyce a zaměření na spolkovou zemi Bavorsko a zároveň zohledňuje prvky profesní praxe a přímý kontakt se sousedním regionem. Součástí koncepce je také, v souladu s potřebami interregionálního trhu práce, usilování o prohloubení spolupráce s lokálními hospodářskými subjekty. Díky společné přípravě a realizaci programu se středně dobou perspektivou vzniku Double degrees (Plzeň-Řezno) podpoří tento obor harmonizaci nabídky vzdělávání v interregionu. Koncepcí studijního obru jako oboru areálového bere projekt v úvahu i obecný vývoj v oblasti vzdělávací politiky, v níž lze sledovat tendenci, že je stále nižší poptávka po germanistice jako po disciplíně klasické filologie. Zároveň studijní obor díky začlenění mobility akademiků i studentů do struktury oboru o těsnější (a interdisciplinární) propojení obou zúčastněných univerzit.

Patička