Přejít k obsahu


Mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Mezinárodní vztahy je dvouletým navazujícím studijním oborem, který je určen zájemcům s ukončeným bakalářským studiem společensko-vědního směru (politologie, teritoriální studia, antropologie apod.). Obor věnuje pozornost praxi i teorii mezinárodních vztahů, zejména otázkám bezpečnosti, rozvoje a řešení konfliktů. Student si také vybírá ze dvou zaměření - dějiny mezinárodních vztahů a bezpečnostní studia. Studium připraví studenty na vstup do praxe mezinárodní i zahraniční politiky, bezpečnostní politiky i do mezinárodního obchodu.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni pro kariéru spojenou s výbornou znalostí soudobých problémů a otázek světové, evropské a domácí politiky. Své uplatnění by měli naleznout především ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran a jiných politických sdružení, nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích, nadnárodních a mezinárodních obchodních společnostech apod. Vynikající studenti by měli najít uplatnění také v doktorských studijních programech.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z oblasti mezinárodních vztahů, politické geografie, rozvojových studií a bezpečnostních studií

Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.