Přejít k obsahu

Politologie

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem politologie a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (politickým stranictvím, občanskou společností, volebními studii apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na tematickou oblast nacionalismu a radikalismu, na oblast evropských studií a evropských veřejných politik, nebo na oblast ekonomické geografie a regionálního rozvoje.

Aktuálně nabízené specializace: Nacionalismus a radikalismus v politice, Evropská politická studia, Globální svět a regiony (ve spolupráci s Katedrou geografie Fakulty ekonomické)

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni pro kariéru spojenou s výbornou znalostí soudobých problémů a otázek světové, evropské a domácí politiky. Své uplatnění by měli naleznout především ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran a jiných politických sdružení, nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích apod. Vynikající studenti by měli najít uplatnění také v doktorských studijních programech.

 

Studijní plán 

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z oblasti komparativní a normativní politologie, mezinárodních vztahů a politické geografie.

 

Patička