Přejít k obsahu

HR Award

V červnu 2020 Fakulta filozofická získala prestižní ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award. Fakulta se jím zavázala naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky  a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen „Charta“ a „Kodex“:https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/kina21620b1c_cs.pdf) po dalších několik let.

HR Award je ocenění udělované Evropskou komisí za excelentní řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Oceněné instituce garantují otevřený a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců, stejně jako kontinuální zajišťování kvality pracovního prostředí. Ocenění HR Award:

logo-hr-16mm

  • zvyšuje atraktivitu Fakulty filozofické pro české i zahraniční výzkumníky
  • podporuje procesy zajišťování kvality v oblasti vědy a výzkumu a kontinuálního zlepšování pracovních podmínek pro české i zahraniční pracovníky
  • umožňuje Fakultě filozofické publikovat inzeráty s nabídkou pracovních pozic v evropském Portálu EURAXESS a otevřít se tak lépe mezinárodnímu prostředí
  • zvyšuje šance fakulty při získávání výzkumných projektů a grantů
  • zvýhodňuje fakultu při čerpání režijních nákladů v projektech

Ocenění bylo fakultě uděleno na základě zpracování rozsáhlé GAP analýzy a na ni navazujícího Akčního plánu ke zlepšení. GAP analýza identifikuje slabá místa současné praxe v oblasti řízení lidských zdrojů. Akční plán následně stanovuje jasné a měřitelné kroky, prostřednictvím kterých budou tyto slabiny kontinuálně zlepšování. Na implementaci Akčního plánu má fakulta od udělení ocenění 2 roky. Následně proběhne průběžné hodnocení pokroku, na základě kterého může být v případě úspěchu fakultě ocenění prodlouženo na tříleté období.

Klíčové oblasti pro zlepšování spatřuje Fakulta filozofická v oblasti:

  • doktorského studia, resp. specifikaci práv a povinností studentů a pravidel pro postgraduální studium na fakultě
  • komunikace, resp. vytvoření komunikační strategie pro posilování vazeb s partnerskými subjekty z praxe a popularizaci výsledků vědy a výzkumu
  • genderové politiky, resp. kontinuálního prosazování genderové citlivosti v procesech řízení lidských zdrojů
  • integrace principů Charty a Kodexu do dlouhodobé strategie fakulty a souvisejících legislativních dokumentů

GAP analýza i Akční plán byly zpracovány na základě výsledků fakultního dotazníkového šetření a dvou fokusních skupin. Vybrané dokumenty jsou v českém jazyce zveřejněny níže. Kompletní dokumenty související s procesem udělení ocenění HR Award jsou zpracovány v anglickém jazyce a zveřejněny v anglické verzi webu.

Datum podání přihlášky k HR Award: 10. prosince 2019

Datum udělení ocenění: 22. června 2020

Kontakt: hraward@ff.zcu.cz

Patička