Přejít k obsahu

Akademický senát FF

Předseda:

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Místopředseda:

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Tajemník:

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Zástupce volební části akademických pracovníku FF:

Ph.D. Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Zástupce volební části studentů FF:

Mgr. David Fronk

 

Volební část akademických pracovníků

 • Mgr. Eva Fischerová, (KHV), eraskova@khv.zcu.cz
 • Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. (KSA), galeta@ksa.zcu.cz
 • PhDr. František Kalvas, Ph.D. (KSS), kalvas@kss.zcu.cz
 • PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI), rkocandr@kfi.zcu.cz
 • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (KHV), kodet@khv.zcu.cz
 • Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (KFI), kratomi@kfi.zcu.cz
 • Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (KBS), dkrizek@kbs.zcu.cz
 • Doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (KGS), pekucera@kag.zcu.cz
 • PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. (KAP), lpiknero@kap.zcu.cz
 • Mgr. Michal Polák, Ph.D. (KFI), miha@kfi.zcu.cz

Volební část studentů

 • Mgr. David Fronk, (Historické vědy, magisterský s. p.), fronk@students.zcu.cz
 • Anita Ottenschlägerová, (Archeologie, bakalářský, s. p.), anitao@students.zcu.cz
 • Mgr. Klára Preusz, (katedra archeologie.), pacliko@kar.zcu.cz
 • Mgr. Jan Straka, (Etnologie, doktorský s. p.), strakaja@students.zcu.cz
 • Bc. Attila Vatansever (Archeologie, magisterský s. p.), atillav@students.zcu.cz

 

Akademický senát fakulty

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
 • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Legislativa Akademického senátu FF:

Patička