Přejít k obsahu

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 - 2. kolo

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2020/21.

Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou do 31. srpna 2020. Informace ZDE.

 

Podmínky přijímacího řízení na rok 2020/2021:

Bakalářské obory

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 23. 9. 2020. Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém zasedání dne 25. 9. 2020. Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Navazující magisterské obory

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 23. 9. 2020. Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do uvedeného data úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání 25. 9. 2020. Přijímací zkoušky na jednotlivé obory probíhají formou písemného testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské obory naleznete ZDE.

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské obory naleznete ZDE.

Přehled oborů ZDE.

Přijímací zkoušky se budou konat v týdnu od 14. do 18. 9. 2020.  Pozvánky nezasíláme, budou zveřejněny zde od 9. 9. 2020.

Doporučenou literaturu pro přípravu k přijímacím zkouškám na jednotlivé obory naleznete ZDE.

Vzorové otázky pro přijímací testy na jednotlivé obory naleznete ZDE.

 

V kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských programů je výuka organizována tak, že povinné předměty jsou vyučovány v sobotních blocích a volitelné předměty si student vybírá podle svých časových možností z rozvrhových akcí pro prezenční studium v pracovních dnech.

 

 

Patička