Přejít k obsahu


Odevzdávání bakalářských prací

Termín pro odevzdání bakalářské práce je v akademickém roce 2016/17 stanoven následovně: 

  • 28. dubna 2017 od 10:00 do 13:00

Práci odevzdejte na studijním oddělení Katedry politologie a mezinárodních vztahů (Jungmannova 1, místnost JJ 309).

Další pokyny pro odevzdání bakalářské práce najdete zde.

Vzory desek práce, titulní strany a prohlášení naleznete zde. Vzory patitulních stran pro jednotlivé bakalářské obory naleznete zde.Zadávání témat bakalářských prací

Získat téma bakalářské práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu bakalářské práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů. Seznam témat včetně informace o jejich dostupnosti bývá každoročně zveřejňován níže na této stránce. Možnost navrhnout individuální téma bakalářské práce je určena vynikajícím studentům s jasně vyhraněným zájmem a dobrou orientací v problematice, které se navržené individuální téma týká. Základní podmínkou úspěšného získání tématu bakalářské práce (oběma výše uvedenými cestami) je zpracování projektu bakalářské práce, který bude akceptován radou studijního programu. Termíny související s procesem zadávání témat a vypracovávání projektů jsou každoročně oznámeny ve výzvě k podávání projektů bakalářských prací (viz odkaz níže).

Výzva k podávání projektů bakalářských prací
(pro studenty, kteří budou mít v ak. roce 2017/18 zapsaný předmět Bakalářská práce)

Zadávání témat vypsaných vyučujícími je technicky řešeno pomocí aplikace v Portálu. Postup je následující: V níže uvedené tabulce najdete seznam témat vypsaných akademickými pracovníky KAP. Seznam pročtěte a vyberte si téma, které vás zaujalo a zároveň koresponduje s oborem, který studujete (základní pomůckou při úvahách o tom, zda zvolené téma zapadá do vámi studovaného oboru, je obsah profilových předmětů zahrnutých ve vašem studijním plánu). V momentě, kdy máte téma vybráno, si jej musíte elektronicky zarezervovat (postup viz níže). Rezervaci je možné provádět od pátku 24. března 2017 od 20:00. Tato rezervace ještě neznamená, že jste téma získali - následně je nutné v nejbližších konaných konzultačních hodinách osobně navštívit vyučujícího a nastínit mu svou představu o zpracování tématu (vyučující může také ověřit, zda máte pro řádné zpracování tématu patřičné předpoklady, zejm. jazykové). S návštěvou neotálejte, pokud se nedostavíte na konzultační hodiny bezprostředně následující po elektronické rezervaci tématu, může být rezervace zrušena. Zásadně nechoďte s vyučujícím konzultovat téma bez předchozí elektronické rezervace - bez ní totiž není pro vyučujícího technicky možné vás na téma zapsat. Pokud vyučující na základě konzultace s vedením práce souhlasí, potvrdí vaší registraci na téma v Portálu. Pro definitivní získání tématu pak musíte ve spolupráci s vedoucím zpracovat projekt bakalářské práce a odevzdat ho do požadovaného termínu (termín a vzor projektu viz ve výše uvedené výzvě k podávání projektů).

Pokud vyučující na základě konzultace vedení práce na vámi zvolené téma odmítne, vracíte se v celém procesu na začátek (musíte si vybrat jiné téma, elektronicky se na něj registrovat a dostavit se na konzultaci s vyučujícím).

Jeden student nemůže mít v jednom okamžiku rezervováno více témat. Na jednom tématu může být v jednom okamžiku registrován pouze jeden student. Pozor - registrace na téma dosud nepotvrzená vyučujícím se do níže uvedené tabulky nepromítne (téma bude nadále zobrazeno jako volné, dokud vedoucí nepotvrdí vedení na základě diskuse v konzultačních hodinách), proto dostupnost ověřujte vyhledáním tématu v Portálu (platí, že pokud je možné se na téma registrovat, tj. v Portálu se objeví příslušné tlačítko, je téma skutečně volné).

Pokud neodevzdáte do termínu uvedeného ve výzvě k podávání projektů akceptovatelný projekt bakalářské práce podepsaný vedoucím práce, bude vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni téma práce přiděleno vedoucím katedry.

Požadavek dostavit se osobně na konzultační hodiny se nevztahuje pouze na studenty kombinované formy studia a studenty, kteří jsou v době zadávání témat na studijním pobytu v zahraničí. Tito studenti mohou po elektronické rezervaci tématu nastínit svou představu o zpracování práce emailem.

Doc. Cabada a doc. Cabadová Waisová nemají pro letní semestr vypsány kontaktní konzultační hodiny - v případě zájmu o jimi vypsaná témata využívejte výhradně emailovou komunikaci.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na studijní asistentku KAP PhDr. Sandru Štollovou.

 

Postup rezervace tématu

1. Vyberte si téma z níže uvedeného seznamu.

2. Klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí Orion uživatelského jména a hesla.

3. Klikněte na kartu "Hledání témat" a zadejte příjmení vyučujícího, který vypsal vámi vybrané téma - zobrazí se seznam všech témat vypsaných vyučujícím.

4. Klikněte na téma (název práce), o které máte zájem.

5. Klikněte na "Registrovat se na téma".

 

Vypsaná témata a informace o jejich dostupnosti viz níže v tabulce (rok 2016/17). 

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
Zahraniční politika USA vůči Blízkému východu za administrativy prezidenta Donalda Trumpa Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Neoimperialismus a postimperialismus v současném ruském (geo)politickém myšlení Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Nacionalismus v programatice KSČM aneb Zapomenutý internacionalismus českých komunistů? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Analýza okolností pádu vlády Petra Nečase - korupce nebo kriminalizace politiky? Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. volná
Ostrov Sachalin v kontextu vývoje rusko-japonských vztahů Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Silovici v ruském politickém systému Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Socioekonomická témata v programech a volebních kampaních českých politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Státnost a vnější suverenita - mezinárodní uznání Kosova Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky španělsko-americké války (1898) Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Politicko-geografické důsledky rozpadu státu - případ Somálska Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Federalizace Československa Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Střední Evropa jako transnacionální region - komparace alternativ vymezení regionu Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. volná
Euroasijský ekonomický svaz - důvody vzniku, cíle, aktivity a perspektivy integrace Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
ZEVO Chotíkov - analýza aktérů prostřednictvím regionálního tisku Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Anarchokapitalismus v pojetí Paralelní Polis Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Idea republikanismu v Aristotelově Politice Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Vladař v renesanci. Analýza díla On Monarchy (Dante Alighieri) Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Kritika demokracie v pozdním kapitalismu - Frankfurtská škola Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Ideje svobody v politické teorii: komparace konceptů Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Etablování výzkumu politické komunikace Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. zabraná
Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Geopolitika Íránské islámské republiky: analýza regionální politiky lokální mocnosti Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Role regionálních organizací v podpoře regionálního obchodu a ekonomického růstu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Komparace priorit, přístupů a strategií mediace Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Evropeizace politických systémů České republiky a Slovenské republiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Proces vyjednávání o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v roce 2017 Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Proměna pozice Francouzské republiky v mezinárodním systému od konce druhé světové války do současnosti. Analýza zahraničně-politických koncepcí francouzských vlád a prezidentů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Dezinformace jako policy. Analýza agendy Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Propaganda a politizace dějin - analýza seriálu 30 případů majora Zemana Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Teritoriální vládnutí nestátních aktérů Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza mezinárodního boje proti tzv. Islámskému státu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Strategie EU pro Podunají jako nástroj regionalizace středovýchodní Evropy Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zájmové skupiny z perspektivy amerického pluralismu Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Liberální feminismus Simone de Beauvoir a Betty Friedan - komparativní analýza a kritická reflexe Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Redefinice státu blahobytu od 90. let 20. století Bakalářská Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D. volná
Rámování imigrační krize Ministerstvem vnitra České republiky Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. volná
Vývoj americké zahraniční politiky vůči Vietnamu od normalizace vztahů Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozšiřování NATO. Případová studie vybraných kandidátských zemí Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Aplikace teorie podkovy: Případová studie SPR-RSČ a KSČM Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza změn ústavy Irské republiky Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Role NGOs při postkonfliktní rekonstrukci. Případ Bosny a Hercegoviny a organizací válečných veteránů Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Rumunští a bulharští dělníci v Plzni jako politický problém Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Politické strany ve Španělsku a španělské členství v NATO Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Chile v období Pinochetovy vlády jako typ nedemokratického režimu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Japonská rozvojová spolupráce vůči Asii v letech 1990 až 2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová spolupráce České republiky vůči zemím subsaharské Afriky v letech 1995-2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace postojů irských politických stran v otázce zrušení Senátu Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny arménsko-ázerbájdžánské války v roce 1994 Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Veřejná diplomacie Taiwanu jako nástroj mezinárodního uznání Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Role NGOs při postkonfliktní rekonstrukci. Případ Bosny a Hercegoviny a organizací muslimských žen Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nedostatek vody jako příčina konfliktu či spolupráce? State of the art reveiw Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Otázka Falkland v britsko-argentinských vztazích od počátku 80. let do současnosti Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace rozvojové pomoci USA za G. W. Bushe a B. Obamy Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. volná
Obsahová analýza vybraných konspiračních webů: Nosná témata Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. volná
Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika Austrálie vůči jihovýchodní Asii 1990 až 2017 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Brexit a skotská otázka Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza tweetů mluvčího prezidenta České republiky Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Obsahová analýza titulků na titulní stránce deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny ve srovnání s deníky Hospodářské noviny a Právo Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Politická kampaň, sociální média a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Západ, volby a diskuze o ruském vlivu jako bezpečnostní hrozbě Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny vzniku izraelsko-palestinského konfliktu po druhé světové válce. Analýza příčin Bakalářská Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Pivot do Asie. Důsledky zahraniční politiky B. Obamy v asijsko-pacifické oblasti Bakalářská Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D. zabraná
Sportovní diplomacie USA v období vlády Baracka Obamy Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná
Vývoj obranné politiky ČR a SR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Vývoj politiky boje proti terorismu v ČR a SR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Modernizace Ozbrojených síl SR a Armády ČR, komparativní případová studie (1993-2017) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
Protipovstalecký boj: historický vývoj doktríny a současné podoby Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Nasazení bezpilotních leteckých prostředků v současných ozbrojených konfliktech Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Bezdomovectví v komunální politice (komparativní případová studie Plzně a vybraného dalšího krajského města v období 2000-2017 ) Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. volná
KSČM jako ne/výhodný partner? Analýza koaličního potenciálu současné KSČM Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická strana Realisté a její volební strategie pro volby do PSP ČR v roce 2017 Bakalářská Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Radniční koalice v českých statutárních městech Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná

2015/2016

Téma Typ Vedoucí  
Pobaltí jako transnacionální region Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Britská korunní závislá území (dependence) z perspektivy politické geografie Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
KSČM a reflexe Února 1948 v letech 1989-2016 Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Realismus H. Kissingera - teorie a vliv na praxi americké zahraniční politiky Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Politické strategie USA během rozpadu SSSR v letech 1985-1993 Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Americké zájmy na Kavkazu a Rusko Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Ruská Amerika - od ruských expedic do severní Ameriky až k prodeji Aljašky Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza asymetrického konfliktu - Sovětská invaze do Afghánistánu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Egyptská a tuniská politická tranzice - komparace Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Komparace západního a islámského feminismu Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Nastolování témat v kampaních Hillary Clinton a Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2016 Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Postihování korupce v komunistickém Československu Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Politická a společenská úloha tělovýchovných organizací za první republiky Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
Fenomén vnitrozemských států - příklad Bolívie Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová politika EU po roce 1994 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Francouzská rozvojová politika vůči subsaharské Africe Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká rozvojová spolupráce vůči zemím Balkánu v letech 2010-2016 Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Čínská politika v Jihočínském moři Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Aktivity České republiky v Radě OSN pro lidská práva Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Integrační procesy ve střední Americe a Karibiku: analýza činnosti a perspektivy spolupráce Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozvojová pomoc jako nástroj uznání státu: příklad Tchajwanu Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Hnutí Svoboda a přímá demokracie pohledem teorií politického extremismu a radikalismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Kritická reflexe volebního systému na komunální úrovni. Případová studie komunálních voleb v roce 2014 Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Azylová a imigrační politika Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie? Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Přímá demokracie v politickém systému Francouzské republiky Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Republikánské strany Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stranické systémy v rámci krajské samosprávy v České republice - vývoj formátů a mechanismů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Postsovětská střední Asie jako transnacionální region bez přístupu k moři Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Zahraniční politika evropských mikrostátů - komparace vybraných příkladů Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Přidružená teritoria USA - politická geografie a geopolitika Bakalářská Šanc David, PhDr. Ph.D. zabraná
Maratonský běh jako nástroj veřejné diplomacie velkoměsta - případová studie Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Volby do NR SR 2016: analýza kampaní slovenských politických stran Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Zapojení USA do řešení syrské občanské války Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Rozpad státnosti - případová studie Libye Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Příčiny neúspěchu panarabské myšlenky Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Neklasická pojetí demokracie: komparace Schumpetera a Poppera Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Problematika potenciálního separatismu/secesionismu v soudobém světě - jednopřípadová studie Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Předvolební kampaň a sociální média - srovnání ČR a jiné středoevropské země Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Québec, Skotsko a debata o nezávislosti provincií po neúspěšných referendech Bakalářská Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Reformy Mezinárodního měnového fondu v novém světovém pořádku Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Tvorba nepřítele: analýza procesu sekuritizace před americkou invazí do Iráku Bakalářská Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D. zabraná
Analýza asymetrického konfliktu - boj Hizballáhu proti Izraeli Bakalářská Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D. zabraná
Kořeny vestfálského systému ve středověké Evropě Bakalářská Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. zabraná
Liberální korporativismus v České republice Bakalářská Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D. zabraná
Listopad 1989 a přechod k demokracii na lokální úrovni - studie vybraného města Bakalářská Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D. zabraná
NAFTA: analýza činnosti a perspektivy další spolupráce Bakalářská Piknerová Linda, PhDr. Ph.D. zabraná
Obsahová analýza programatiky a mediálních reprezentací politické strany Úsvit - Národní koalice pohledem teorií politického extremismu a radikalismu Bakalářská Krčál Petr, PhDr. Ph.D. zabraná
Česká republika jako aktér v politickém systému Evropské unie Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Demokratické strany Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stranické systémy ve statutárních městech v České republice - vývoj formátů a mechanismů Bakalářská Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Právo na secesi - příklad Baskicka Bakalářská Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. zabraná