Přejít k obsahu


Dokumentace před odjezdem

Pojištění a vízum: Při každém výjezdu do zahraničí musí mít student platné zdravotní pojištění. V rámci členských států EU stačí na běžné zdravotní zákroky a ošetření pouze zdravotní kartička české pojišťovny (tedy není třeba nic zařizovat, jen ji mít i v zahraničí u sebe). Je nicméně volbou studenta, zda se nechat připojistit například pro případ ztráty či odcizení zavazadla a jiné situace. Kromě členských států EU však program Erasmus+ nabízí také destinace, ve kterých evropské pojištění neplatí (např. Turecko). V takovém případě je nutné sjednat si konkrétní zdravotní pojištění pro danou zemi. Rovněž by si měl student před odjezdem ověřit vízovou povinnost pro zemi, kam cestuje. V rámci EU je tento krok samozřejmě zbytečný, ale např. studenti vyjíždějící do Turecka by si měli před odjezdem zjistit, jakou vízovou povinnost země aktuálně vůči ČR uplatňuje. Základní informace o vízové politice jakékoliv země najde student na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí pod položkou „vstup a pobyt“ (viz zde).

Ubytování: Ubytování si student domlouvá se zahraniční institucí, na které bude realizovat svůj zahraniční pobyt. Většina zahraničních pracovišť má s organizováním výjezdů programu Erasmus+ zkušenosti a dokáže nejlépe poradit, kde se ubytovat. Většinou ze zahraniční univerzity obdržíte informační email obsahující mimo jiné informaci o možnostech ubytování.

Účastnická smlouva: Smlouvu připravuje pro studenta Odbor zahraničních vztahů ZČU v Plzni poté, co je katedrou informován o výběru studenta k zahraničnímu pobytu. Odbor smlouvu připraví a informuje studenta, aby se dostavil ji podepsat. Pokud student vyjíždí na studijní pobyt v zimním semestru, bude o smlouvě informován během července či srpna. Pokud jede student v letním semestru, k popisu bude vyzván během měsíce ledna. Tato smlouva je v podstatě smlouvou o výjezdu studenta a potvrzuje jeho účast na zahraničním pobytu. Rovněž specifikuje finanční podmínky pobytu, délku jeho trvání apod. Student by si měl smlouvu pečlivě prostudovat, protože jejím podpisem se zavazuje ke splnění podmínek, které smlouva stanoví. Tyto podmínky musí splnit, aby mu byla poskytnuta finanční podpora k realizaci studijního pobytu. Pokud by smluvní podmínky třeba i během pobytu porušil, může být vyzván k vrácení finanční podpory.

Learning Agreement: Jedná se o smlouvu o studiu, kterou student potvrzuje studijní program, jenž ho čeká na zahraničním pobytu. Do Learning Agreement student uvádí předměty, které bude studovat v zahraničí. Sestavení Learning Agreement by měla předcházet porada s vedoucím katedry Dr. Davidem Šancem, výsledkem které by měl být seznam předmětů, které budou studentovi uznány po návratu ze zahraničí.

  • Learning Agreement musí student doručit na Odbor zahraničních vztahů nejdéle 14 dní před samotným odjezdem. Formulář pro Learning Agreement student najde v Portálu (po přihlášení) v záložce výjezd (portlet ECTS výjezdy). Zde je třeba zadat vybrané předměty, které bude student absolvovat v zahraničí. Learning Agreement student následně vygeneruje do PDF, vytiskne jej a opatří souhlasem, tedy podpisy obou stran – domácí i zahraniční univerzity. V případě KAP se student obrací s žádostí o podpis na koordinátora programu Erasmus+ pro KAP, tedy vedoucího katedry Dr. Davida Šance, v případě zahraniční univerzity je nutné kontaktovat tamního koordinátora. Kontakt na osobu, která se stará o zahraniční pobyty na katedře či oddělení, kde bude student pobyt realizovat, najde student (případně ve spolupráci s garantem bilaterální smlouvy) na webových stránkách příslušného pracoviště zahraniční univerzity.
  • Pokud by v průběhu pobytu došlo k jakékoliv změně studijního programu, je třeba tyto změny zaznamenat do Learning Agreement. Úpravy studovaných předmětů student realizuje opět skrze aplikace Portál. O případných změnách je třeba neprodleně informovat Odbor zahraničních vztahů ZČU v Plzni a to zejména z toho důvodu, že konečná podoba Learning Agreement musí být shodná se záznamem o studiu v zahraničí (tzv. Transcript of Records), který student ze zahraničního pobytu přiveze a odboru odevzdá.
  • Do Learning Agreement je studentovi doporučeno zapsat si kredity v obdobné výši jako na ZČU, tzn. 30 kreditů (ECTS) za semestr, 60 kreditů (ECTS) za rok. Platí, že pokud student nedosáhne při zahraničním pobytu hranice 20 kreditů ECTS za semestr nebo 40 kreditů ECTS za rok, je to důvod pro vrácení celého grantu, není tak totiž splněna podmínka pro přiznání prostředků grantu programu Erasmus+ a univerzita má právo žádat od studenta navrácení finanční podpory.