Přejít k obsahu


Co si rozmyslet při plánování výjezdu?

Pokud se student rozhodne ucházet se o zahraniční pobyt, měl by při výběru destinace věnovat pozornost několika důležitým faktorům:

  • Nabízí univerzita ve vybrané zemi studijní program, který je podobný tomu mému?
  • Zahrnuje takový studijní program předměty, které bych měl absolvovat v rámci studia na domácí univerzitě?
  • Budou mi předměty uznány, až se vrátím z výjezdu?
  • Je termín výjezdu vhodný vzhledem k mým ostatním studijním povinnostem?

Kritériem výběru by tedy neměla být pouze konkrétní země. Při výběru cílové destinace by se student měl zamyslet především nad podobou studijního plánu, který nabízí partnerská univerzita a skladbou vyučovaných předmětů. Je důležité, aby předměty, které bude student absolvovat v zahraničí, obsahově alespoň částečně odpovídaly předmětům, které by student absolvoval na domácí univerzitě (budeme-li konkrétní, předměty by měly být podobné těm, které by měl student v daném semestru studovat na KAP). Hlavním důvodem je zajištění možnosti, aby studentovi mohly být předměty absolvované v zahraničí po jeho návratu uznány, to znamená, aby si semestrem stráveným v zahraničí nahradil semestr studií na domácí univerzitě.

Při výběru univerzity je tak třeba hledět na to, zda nabízí podobný obor, který student studuje doma. Jistou zárukou je v tomto ohledu smlouva uzavřená mezi KAP a zahraniční univerzitou. Studentovi s posuzováním vhodnosti nabízených předmětů pomůže vedoucí katedry Dr. David Šanc. Nicméně vzhledem k tomu, že KAP nabízí více studijních oborů, je třeba přihlédnout ke konkrétní skladbě předmětů pro daný obor, který student na KAP studuje. Tyto předměty posuzujeme s ohledem na to, že znalosti a dovednosti nabyté během studia (včetně toho zahraničního) budou od studenta vyžadovány při státní závěrečné zkoušce. Aby student neměl problémy s doháněním studia za dobu pobytu v zahraničí, měl by výběru konkrétních předmětů, které se chystá absolvovat v zahraničí, věnovat patřičnou pozornost. Seznam nabízených předmětů najde student většinou na webových stránkách zahraniční univerzity nebo se může prostřednictvím emailu obrátit na zahraniční oddělení dané uviverzity. Budete-li tedy ohledně předmětů, které plánujete studovat v zahraničí, kontaktovat vedoucího katedry, přineste si na konzultaci seznam kurzů, které si plánujete zapsat v rámci studia na ZČU v semestru výjezdu a zároveň seznam kurzů, která si máte v plánu zapsat na zahraniční univerzitě.

Důležité je rovněž naplánovat výjezd na správnou dobu. Základním vodítkem by měl být pro studenta fakt, že zahraniční pobyt by neměl být důvodem pro odklad státní závěrečné zkoušky. Výjezd by tak měl student časově koordinovat s plněním svých ostatních studijních povinností a měl by být schopen zodpovědně posoudit, zda je v jeho schopnostech a silách vůbec takový pobyt do svého studia zahrnout. Přihláška na Erasmus+ se podává s dostatečným předstihem (zhruba rok předem), takže je třeba pečlivě plánovat. Studenti bakalářských oborů zpravidla volí po výjezd oba semestry druhého ročníku, nebo zimní semestr posledního ročníku studia, aby se stihli řádně připravit na stání závěrečnou zkoušku. Podobný přístup je pak vhodný i pro magisterské studium, kde je však možné vyjet i v prvním semestru studia. Předpokladem je včasné podání přihlášky (např. ještě v rámci bakalářského studia, pokud student ví, že bude chtít pokračovat v navazujícím studiu na KAP) a uspokojivé studijní výsledky (což pomůže výběrové komisi zhodnotit, zda vyslat studenta do zahraniční v rámci navazujícího studia).

S plánováním vyučovaných předmětů a vhodného termínu výjezdu vám vždy pomůže vedoucí katedry nebo studijní oddělení katedry. Garanti bilaterálních smluv vám pak mohou poskytnout další informace o zvolené instituci a destinaci. Garanti jsou uvedeni vždy ve vyhlášení výběrového řízení na daný ak. rok a jejich jména najdete rovněž v seznamu nabízených destinací na na tomto webu.