Přejít k obsahu


Základní informace o Erasmus+

Erasmus+ je program určený ke zvýšení kvality vzdělávání podporující mimo jiné zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů v členských státech EU. Jeho dalšími cíli jsou spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v různých oblastech, podpora reforem vzdělávací politiky a rozvoj evropské spolupráce a evropských hodnot na úrovni vysokého školství.

Jinak řečeno, Erasmus+ je program umožňující studentské zahraniční pobyty a poskytující příležitost „vyjet“ během studia do zahraničí, nicméně jeho možnosti jsou mnohem širší.

Co ještě Erasmus umí?

  • stáže učitelů: kromě vysílání studentů na partnerské univerzity poskytuje program i prostor pro krátkodobé stáže vyučujících
  • vývoj učebních osnov a postupů: program zajišťuje výměnu nových informací či vyučovacích postupů mezi univerzitami za cílem rozšíření evropských standardů vysokoškolského vzdělávání
  • kreditní systém: program podporuje aplikaci jednotného evropského kreditního systému (tzv. ECTS standard), díky kterému je možné uznávat studentům předměty absolvované na zahraničních univerzitách
  • informační sítě: díky programu vznikají informační a poradenské sítě, které umožňují rychlý přístup k informacím týkajícím se studia, vzdělání, cestování či práce v zahraničí (např. Epale, Eurodesk, Euroguidance)
  • praxe: v rámci programu může student realizovat až několikaměsíční zahraniční stáž v oboru

V období 2014–2020 program pokračuje ve zprostředkovávání finanční podpory pro studium, stáže či dobrovolnictví v zahraničí, ale nově se také soustředí na podporu sportovních aktivit a partnerství mezi vysokými školami, podniky a neziskovými organizacemi. Hlavním posláním nové verze programu zůstává stále podpora vzdělávání a výměny informací a zkušeností. Aktivity podporované programem lze shrnout do tří pilířů:

  • mobilita vzdělávání: studijní pobyty v zahraničí, zahraniční stáže, zahraniční pobyty vyučujících, dobrovolnická činnost
  • spolupráce na inovacích a výměna zkušeností: strategická partnerství zaměřená na výměnu zkušeností a sdílení informací v oblasti vzdělávání a práce, spolupráce škol a projekty společných výukových programů a vývoj nových studijních programů (tzv. joint degree)
  • podpora reforem v oblasti vzdělávacích politik: zlepšení výukových metod v rámci mezinárodní spolupráce

Spolupráce mezi univerzitami probíhá na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi univerzitami. Program Erasmus+ umožňuje spolupráci mezi 28 členskými státy EU a zapojuje rovněž Norsko, Lichtenštejnsko, Island a dále také Turecko a Makedonii. Mimoto se za specifických podmínek mohou programu zúčastnit i univerzity z tzv. partnerských zemí (v současnosti cca 20 zemí z oblasti Baklánu, východní Evropy a Středomoří). Uzavírání bilaterálních dohod a spolupráce je závislé na aktivitě akademických pracovníků jednotlivých univerzit. Právě oni vyhledávají partnerské univerzity a uzavírají smlouvy o spolupráci. Zastřešující platformou pro iniciativu jednotlivých akademiků je zpravidla zahraniční oddělení univerzity, které má své koordinátory pro program Erasmus+. Jejich úkolem je každoročně sestavit Institucionální smlouvu, která obsahuje veškeré informace o dílčích bilaterálních dohodách mezi univerzitami, rozpočtu a aktivitách, které by měly v rámci zahraniční spolupráce probíhat. Tato smlouva je postoupena příslušnému orgánu EU (Generální ředitelství pro vzdělávání, kulturu a mládež v rámci Evropské komise), který je hlavním koordinátorem a finančním podporovatelem programu Erasmus+ v rámci EU. V České republice instituciálně zastřešuje realizaci programu Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP).