Přejít k obsahu

Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 - 2. kolo

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2019/20.

Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou
do 31. srpna 2019. Informace ZDE.

 

Podmínky přijímacího řízení na rok 2019/2020:

Bakalářské obory

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 12. 9. 2019 do 15 hodin. Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Pokud vysvědčení do tohoto data uchazeč nepředloží, přijímací řízení pro něho končí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení lze odevzdat na studijním oddělení FF nebo zaslat na adresu Západočeská univerzita v Plzni, studijní oddělení Fakulty filozofické, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Navazující magisterské obory

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 12. 9. 2019 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém zasedání. Přijímací zkoušky na jednotlivé obory probíhají formou písemného testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské obory naleznete ZDE.

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské obory naleznete ZDE.

Přehled oborů ZDE.

Pozvánky k přijímacím zkouškám NEZASÍLÁME. Naleznete je ZDE.

V kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských programů je výuka organizována tak, že povinné předměty jsou vyučovány v sobotních blocích a volitelné předměty si student vybírá podle svých časových možností z rozvrhových akcí pro prezenční studium v pracovních dnech.

 

 

Patička