Přejít k obsahu

Filozofie

Charakteristika oboru

Obor je koncipován jako akademický ve čtyřech základních tematických okruzích. Dějiny filozofie nabízí postupný dějinný přehled filozofie. Druhým tematickým okruhem je Filozofie 20. a 21 století. Okruh Systematická filozofie pak uvede do všech typických filozofických disciplín jako jsou ontologie, gnoseologie, filozofická antropologie, etika nebo logika. Poslední okruh představuje Podpůrné předměty, který má za úkol přiblížit hlavní témata a problémy filozofie. Zároveň má uvést do celé metodologie práce s kritickými edicemi a dále rozšířit studovanou látku. Během studia posluchač také absolvuje minimálně dva světové jazyky v rámci povinně volitelného bloku. Vedle odborného jazyka je kladen rovněž akcent na interpretaci vybraných textů. Povinně volitelné předměty jsou pak vedle předmětů zaměřených na řeckou a latinskou filozofickou terminologii koncipovány především jako interpretace a práce s textem.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni pro práci v oborech, které vyžadují flexibilní a racionální přístup, který se opírá o interdisciplinární znalosti, schopnost práce s textem a vyhodnocování informací. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod. Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečovy znalosti z filozofie a motivaci ke studiu oboru. Ověřování znalosti vychází ze seznamu přečtené literatury, který uchazeč ke zkoušce přinese. Doporučuje se přinést i ukázky vlastních (zejména školních) prací souvisejících s oborem, pokud jimi uchazeč disponuje.

Patička