Přejít k obsahu

Sociální a kulturní antropologie

Charakteristika oboru

Cílem bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří rozumí principům sociální a kulturní diferenciace soudobých (i minulých) komplexních společností, resp. jsou schopni interpretovat lidské jednání z hlediska sociálních a kulturních vzorců sdílených v rámci různých společenských podmínek či skupin, a to se zřetelem k lokálnímu, státnímu i globálnímu kontextu. V posledních desetiletích v České republice výrazně narůstá potřeba odborného vědění zaměřeného na otázky kulturní rozmanitosti, a to především v souvislosti s problematikou migrace, sociální integrace znevýhodněných skupin, s nástupem nových sociálních, náboženských a identitárních hnutí, ale i v souvislosti s ochranou kulturního dědictví nebo s realizací rozvojové a humanitární pomoci v ČR i v zahraničí. Smyslem výuky Sociální a kulturní antropologie je poskytovat absolventům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů na uvedená témata, a to jak v kontextu různých vzdělávacích a výzkumných institucí tak ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech a v neposlední řadě i v komerčním sektoru.

 

Profil a uplatnění absolventa

Studijní plán oboru Sociální a kulturní antropologie je koncipován tak, aby umožnil absolventům nalézt uplatnění nejen v orgánech státní správy a samosprávy a v nevládních neziskových organizacích zaměřených na integrační aktivity ve vztahu k imigrantům či různým znevýhodněným populacím, ale také ve školství, muzeích, kulturních institucích a v komerčních firmách zaměřených na analytickou či lektorskou činnost. Absolventi bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie mohou rovněž pokračovat ve studiu navazujících studijních oborů, zejména navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti, Sociologie, Mezinárodní vztahy, Moderní dějiny, Kulturní antropologie Předního východu nebo Evropská kulturní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze společenských a humanitních věd, české a světové literatury, dějin umění a všeobecného kulturního přehledu. Vzhledem k charakteru studijního oboru je součástí přijímací zkoušky rovněž písemný test zahrnující deset otázek, které ověřují základní znalosti z anglického jazyka.

 

 

 

 

Patička