Přejít k obsahu

Politologie

Charakteristika oboru

Absolvováním oboru získáte výbornou orientaci v politických procesech a institucích v soudobých demokraciích. V rámci tohoto oboru se seznámíte s fungováním politického systému České republiky a většiny evropských a světových velmocí. Získáte základní znalosti v oblastech veřejné správy, evropských studií, politické filozofie, mezinárodních vztahů, mediálních studií, seznámíte se s fungováním politických stran a volebními procesy (volební systémy, kampaně, politický marketing). Součástí bloku povinných předmětů je také několik prakticky orientovaných kurzů (média, projekty, lokální politika) s úzkou vazbou na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V rámci nabízených specializací máte možnost zaměřit se buď na oblast vztahu médií a politiky, politického marketingu a politické komunikace, nebo zvolit oblast státu a státnosti, veřejných politik a nedemokratických režimů.

V rámci celého bakalářského studia převládá zaměření na soudobou politickou praxi (zejm. v evropském prostředí). Hlubší vhled do politologie coby akademické disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího magisterského studia.

Aktuálně nabízené specializace: Politika a média, Politika a stát.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského programu Politologie disponuje výbornou orientací v politických procesech a institucích v soudobých demokraciích. Je seznámen s fungováním politického systému České republiky a většiny evropských a světových velmocí. Získá základní znalosti v oblastech veřejné správy, evropských studií, politické teorie a filozofie a mezinárodních vztahů, seznámí se s fungováním politického stranictví a volebními procesy (volebními systémy, kampaní, politickým marketingem). Absolvent je připraven na výkon povolání rovněž díky absolvování prakticky orientovaných předmětů, které mu poskytnou základní znalosti a dovednosti v oblastech public relations, projektů a projektového řízení a analýzy veřejných politik. V rámci nabízených bloků volitelných předmětů má student možnost zaměřit se buď na oblast vztahu médií a politiky, politického marketingu a politické komunikace, nebo zvolit oblast státu a státnosti, veřejných politik a nedemokratických režimů.

Absolvování oboru studenty vybaví řadou praktických znalostí a dovedností, které jim pomohou při hledání uplatnění. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru – např. ve veřejné správě a státní službě, neziskových organizacích, mediální sféře, odborném aparátu politických stran či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu, projektového řízení apod.

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje šedesát otázek ze základů společenských věd, moderních českých a světových dějin, soudobé politiky a mezinárodních vztahů, humánní geografie a politického myšlení.

Odpovědi na často kladné otázky naleznete zde.

 

Patička