Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

Charakteristika oboru

Absolvováním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia získáte výbornou orientaci v oblasti mezinárodních vztahů s teritoriálním zaměřením dle vlastní volby na: region anglosaských zemí / Ruskou federaci a postsovětský prostor / Evropu. V bloku povinných předmětů se studenti seznamují s oborem mezinárodní vztahy, tématy výzkumu, základními teoriemi, metodami a jednotlivými podobory, jako řešení konfliktů, analýza zahraniční politiky, mezinárodní organizace, apod. Součástí bloku povinných předmětů je také několik prakticky orientovaných kurzů (média, projekty, politická ekonomie) s úzkou vazbou na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Druhou složku studia pak tvoří volitelná specializace v teritoriálních studiích, a sice blok kurzů pro britská a americká studia, pro ruská studia či pro evropská studia. Všechny bloky obsahují kurzy zaměřené na politiku v daných regionech (resp. na politické systémy zemí regionu), kurzy z oblasti kulturních studií (literatura, kinematografie) i kurzy z oblasti areálových studií (regionální organizace a spolupráce, historické formování regionu). Absolventi získají výborné jazykové kompetence v jazyce dle zvolené specializace (v angličtině, v ruštině, ve francouzštině či v němčině).

V rámci celého bakalářského studia převládá zaměření na soudobou mezinárodní politiku a realitu v regionu dle zvolené specializace. Hlubší vhled do mezinárodních vztahů coby vědecké disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího studia.

Aktuálně nabízené specializace: Britská a americká studia, Ruská studia, Evropská studia s francouzštinou, Evropská studia s němčinou

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia disponuje obecnou orientací v oboru mezinárodní vztahy s teritoriálním zaměřením dle zvolené specializace. Absolvent je seznámen s oborem mezinárodní vztahy, tématy výzkumu, základními teoriemi, metodami a jednotlivými podobory (řešením konfliktů, analýzou zahraniční politiky, studiem mezinárodních organizací apod.). Absolvent je připraven na výkon povolání rovněž díky absolvování prakticky orientovaných předmětů, které mu poskytnou základní znalosti a dovednosti v oblastech médií a public relations, projektů a projektového řízení včetně základů finanční gramotnosti a mezinárodní politické ekonomie. Absolvent disponuje výbornou orientací v politických reáliích regionu anglosaských zemí, Ruska a postsovětského prostoru či Evropy dle zvolené specializace. Absolvent rovněž získá jazykové kompetence v jazyce dle zvolené specializace (v angličtině, ruštině, francouzštině či němčině). V rámci programu převládá zaměření na soudobou mezinárodní politiku a politické reálie v regionu dle zvolené specializace. Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi, které mu umožní prohlubovat svůj zájem o obor v rámci navazujícího magisterského studia, a zároveň je dostatečně připraven z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce.

Absolvování oboru vybaví studenty řadou praktických znalostí a dovedností, které jim pomohou při hledání uplatnění. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru - např. v mezinárodních organizacích, neziskových organizacích, státní službě, mediální sféře či soukromých společnostech v oblastech zahraničních styků, projektového řízení apod.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podmínky přijímacího řízení

Specializace:

  1. Britská a americká studia
  2. Ruská studia
  3. Evropská studia s francouzštinou
  4. Evropská studia s němčinou

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje šedesát otázek ze společenskovědního základu, reálií soudobé mezinárodní politiky, humánní geografie a moderní politické historie (od počátku 19. století). Část otázek v testu je zaměřena na politické jevy a události v prostoru anglosaských zemí, Ruska a evropského regionu.

Odpovědi na často kladné otázky naleznete zde.

Patička