Přejít k obsahu

Sociologie

Charakteristika oboru

Bakalářský program sociologie nabízí studentům možnost systematicky se vzdělat v oboru, v němž je studium sociálního jednání člověka ve všech jeho mikro- a makro- souvislostech hlavním tématem. Nabízí takový přístup ke zkoumání proměn soudobých společností, jehož výchozím rámcem je snaha o kompatibilitu tradičního pojetí sociální skutečnosti s její soudobou technologickou a strukturální proměnnou – se vznikem tzv. (post)-moderních, nebo též rizikových společností.

 

Struktura programu

Studium oboru je rozděleno do tří části:

1. Studium systematické sociologie, sociologické teorie a dějin sociologie.

2. Studium sociologické metodologie, aplikované statistiky a analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy včetně softwarových aplikací.

3. Studium oborových sociologií, jako jsou např. demografie, sociologie rodiny, sociologie životního cyklu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie médií, sociologie náboženství, sociálních hnutí, sociologie genderu, sociologie zdraví a medicíny a sociologie veřejného mínění, sociologie migrace a jiné. Tento oborový základ je doplněn studiem příbuzných oborů. Studenti si volí volitelnou státní zkoušku buď z genderových studií nebo mediálních studií.

Profil a uplatnění absolventa  

Zásadní výhodou absolventů studijního oboru sociologie na trhu práce bude zručnost ve sběru, zpracování a interpretaci dat nejrůznější povahy. Absolvent totiž bude v metodologických kurzech obeznámen a naučí se aplikovat a obhájit vhodné metody sběru kvantitativních a kvalitativních dat, bude umět data analyzovat pomocí vhodných analytických metod a programů jako je Excel, STATA a Atlas.ti. Absolvent bude schopen prezentovat a obhájit písemně i ústně své vlastní analýzy a své vlastní závěry, včetně schopnosti aplikovat své znalosti na analýzu současné české společnosti. V neposlední řadě získá absolvent všeobecné dovednosti uplatnitelné na trhu práce: (a) schopnost pracovat v týmu, (b) důsledná příprava a včasné zpracování podkladů a (c) jejich prezentace a obhájení. Veškeré získané schopnosti jsou důležité proto, že v současné době stále více firem a institucí zakládá své rozhodování na empirických datech, která samy získávají a zpracovávají. Řada absolventů najde uplatnění nejen zde, ale i v dalších oblastech podnikatelské sféry, jako je výzkum trhu, marketing, reklama, sledování kvality produktů a služeb, výzkum veřejného mínění či mediální sféra. Stejně tak se uplatní ve všech firmách, které mají analytická oddělení a pomocí metod tzv. „dolování dat“ (data mining) „vytěžují“ informace o svých klientech, obchodních partnerech, produkčních jednotkách, zaměstnancích, movitých i nemovitých zdrojích (typicky například pojišťovny, banky, obchodní řetězce, aj.).

Absolventi budou vybaveni i pro práci ve státní správě a samosprávě a nevládních organizacích, zejména v těch, které se věnují široce pojaté sociální problematice. Zejména půjde o ty segmenty, které se nejúžeji dotýkají problematiky společenského rozvoje, identifikace a řešení sociálních problémů, efektivního zmapování sociálních potřeb a zajištění sociálních služeb a evaluace politik.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu, ze základů matematiky (na běžné středoškolské úrovni).  Test obsahuje také otázky zjišťující znalosti anglického jazyka.

Patička