Přejít k obsahu

Archeologie

Charakteristika oboru

Cílem bakalářského studia je poskytnout studentům vysokoškolské vzdělání v archeologii (či spíše vzdělání na základě archeologie) na bakalářské úrovni a to v rozsahu, který umožňuje práci v archeologii na této úrovni, a který je po stránce teoretické a metodologické v souladu s odpovídajícím vzděláním poskytovaným na jiných evropských či amerických univerzitách.

Cílem studia je též připravit studenty pro magisterské studium archeologie nebo příbuzných oborů. Během studia je kladen důraz na osvojení archeologických terénních metod, na jazykovou vybavenost absolventů, na práci s počítači a jinou moderní technikou (GPS apod.).

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit při terénních archeologických výzkumech, v muzeích, při ochraně národního kulturního dědictví v památkových organizacích, ve státní správě, v knihovnách, v nakladatelstvích, při popularizaci archeologie apod. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oboru Archeologie.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z archeologie (především Čech), historie a zeměpisu.

Patička