Přejít k obsahu

Sociální práce

Charakteristika oboru

Sociální práce je praktická pomáhající profese, teoretický obor i vědní disciplína, jejíž předmět zájmu je především vzájemná interakce člověka s jeho sociálním prostředím. Každý člověk se v průběhu života ocitá v různých sociálních rolích, skrze které na něj společnost klade určitá očekávání v podobě sociálních úkolů. Tyto úkoly pak musí člověk zvládat plnit, pokud chce ve svém sociálním prostředí obstát. Plnění takových úkolů souhrnně označujeme jako sociální fungování. Člověk žijící ve společnosti má však také svou specifickou životní situaci, v rámci které se mohou vyskytnout překážky bránící plnění úkolů. Sociální pracovníci na různých úrovních napomáhají lidem a společnosti k odstraňování či kompenzaci těchto překážek. Činní tak v individuální, skupinové nebo celospolečenské rovině. Jejich cílem je zajištění rovnováhy mezi nároky sociálního prostředí a schopností člověka tyto nároky zvládat.

 

Struktura programu

Bakalářský studijní program sociální práce představuje prakticky zaměřený humanitní obor, jehož cílem je studenty připravit na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka. Vedle tradičních vědních disciplín filozofie je sociální práce oborem, který poskytuje významný přesah do přímé praxe. Odborná praxe tak tvoří nedílnou součást studijního programu. Mimo to se studenti učí také teorie a metody sociální práce, aby po úspěšném absolvování studia byly skutečnými odborníky této profese. Standardní doba bakalářského studia jsou 3 roky (6 semestrů).

Součástí studia jsou předměty sestavené v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci stanoveným Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Studijní program poskytuje Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni.

 

Profil a uplatnění absolventa  

Absolventi oboru získají odbornou způsobilost a kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka. Pracovní uplatnění tak mohou nalézt v ambulantních, pobytových i terénních sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb, ale také v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

Soukromý i veřejný sektor nabízí řadu rozmanitých pracovních pozic s širokým spektrem cílových skupin klientů, jako jsou například lidé s postižením, drogově závislí, migranti, ohrožené děti, senioři, osoby v krizi a další lidé, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, kterou se jim nedaří vlastními silami zvládnout. Již v rámci studia se studenti mohou postupně profilovat volbou volitelných předmětů a pracovišť pro výkon praxe s konkrétní cílovou skupinou a v konkrétní oblasti sociální práce.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podrobné inormace naleznete na socialniprace.zcu.cz.

 

Podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu a z oblasti sociální práce.

Patička