Přejít k obsahu

Antropologie populací minulosti

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor je zaměřen na vybrané oblasti, které jsou metodicky zacíleny na rekonstrukci lidské minulosti. Největší váha leží na oborech zabývajících se kosterní biologií, bioarcheologií a evolucí člověka. Obor propojuje poznatky biologické, sociální a kulturní antropologie s poznatky archeologie. Pozornost je věnována také terénní praxi a seznámení s prací v muzejních sbírkách. Struktura oboru je vyvážena tak, aby v možnostech nastavení kreditního systému upřednostňovala interdisciplinární přístup.

Oddělení biologické antropologie

Obor Antropologie populací minulosti

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní například při odborné správě dědictví minulosti v různých vládních a nevládních organizacích, muzejnictví a školství. Absolventi mohou působit i jako specialisté při terénních výzkumech různých archeologických a antropologických institucí a institucí spravujících památky. Dále se absolventi uplatní ve forenzních oborech, při správě a prezentací sbírek v muzeích a jiných výchovných institucích.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu a www.oba.zcu.cz.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje dosavadní akademickou dráhu uchazeče a jeho motivace ke studiu oboru.


Patička