Přejít k obsahu

Sociální a kulturní antropologie

Charakteristika oboru

Magisterský obor navazuje na tříleté bakalářské studium sociální a kulturní antropologie. Antropologická problematika zaměřená na základní otázky sociokulturní a biologické existence člověka je v rámci magisterského studia vyložena na teoretičtější úrovni a prohloubena o řadu dílčích specializací. Důraz je položen zejména na aplikovanou antropologii a její uplatnění v soudobé společnosti, sémiotické, kognitivní, biologické a kulturologické aspekty antropologického a etnologického myšlení a na mezioborový přesah antropologie k současným historickým, politickým a ekonomickým vědám.

 

Profil a uplatnění absolventa

Studijní plán je koncipován tak, aby umožnil absolventům uplatnění ve státních, sociálních, nevládních a charitativních institucích zaměřených na práci a pomoc etnickým, jazykovým a náboženským menšinám, kulturních institucích, školství, muzeích, médiích a akademických institucích. Schopnost pochopení a odborné reflexe kulturní odlišnosti je stále více žádaná v komerční a politické sféře a při práci v mezinárodních organizacích. Absolvent může pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního oboru Etnologie.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek z dílčích antropologických disciplín (sociální a kulturní antropologie, biologické antropologie a aplikované antropologie), součástí testu mohou být rovněž doplňující otázky ze společenských a humanitních věd, české a světové literatury, dějin umění a mezinárodních vztahů.

 

Patička