Přejít k obsahu

Teorie a filozofie komunikace

Charakteristika oboru

Interdisciplinární obor v sobě kombinuje potenciál humanitních a společenských věd (filozofie, logika, lingvistika, sémiotika a sociologie) s aktuálními výsledky inženýrských oborů (kybernetika, informatika a umělá inteligence) a usiluje o úzké propojení s praxí. Centrálním tématem studia je komunikace a její proměny v kontextu současných informačních technologií a síťových medií. Cílem oboru je naučit studenty kreativně aplikovat rozmanité abstraktní teorie jazyka a myšlení na konkrétní procesy a situace, jež vznikají v rámci komunikace intrapersonální, interpersonální a masové, při interakci mezi člověkem a strojem a při komunikaci ve virtuálním prostředí a kyberprostoru. Vedle teoretických znalostí sémantických, epistemologických a pragmatických aspektů znakových a komunikačních systémů obor umožňuje osvojit si řadu praktických dovedností, jakými jsou například: argumentační a rétorické postupy, psaní žánrově diverzifikovaných textů, vizualizace dat a multimediální prezentace, vytváření myšlenkových map pomocí moderních SW nástrojů, titulkování pořadů pro Českou televizi, základy koučinku, team-buildingu a krizové komunikace, zásady bezpečnosti komunikace v kyberprostoru a na sociálních sítích, výzkumné metody sociologie médií, veřejného mínění a PR.

 

Profil a uplatnění absolventa

Obor připravuje své absolventy na působení ve spletitých komunikačních strukturách současné informační společnosti a znalostní ekonomiky. Absolventi jsou schopni uplatnit se jak ve státní, tak i komerční sféře, a to především v oblasti médií, PR a marketingu, v kulturních a vědeckých institucích i firmách zaměřených zejména na nové technologie. Mají dobré předpoklady pro pozici vedoucího týmu, neboť dokáží uchopit podstatu komunikační situace, analyzovat předpoklady, na nichž je založená, a navrhovat vhodná řešení komunikačních problémů. Zároveň dokáží zprostředkovat a řídit komunikaci mezi různými sociálními, kulturními, profesními či politickými skupinami. Na základě kritické a analytické práce jsou schopni interpretovat obsahy mediálních sdělení, psát jazykově kultivované a stylisticky a žánrově diverzifikované texty a samostatně a kreativně navrhovat nové komunikační strategie, především s ohledem na využití aktuálních informačních technologií, masových médií a sociálních sítí.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Příjímací zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemný test, v němž je k interpretaci předložen odborný v anglickém jazyce, prověřuje analytické a formulační schopnosti uchazeče. Text je doplněn otázkami, na které uchazeč odpovídá v českém jazyce. Při zkoušce je povoleno používat tištěný slovník. Ústní pohovor zjišťuje motivaci uchazečů ke studiu. Uchazečům se doporučuje komisi předložit seznam prostudované literatury, jež je relevantní k oboru.

Patička