Přejít k obsahu

Mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem mezinárodní vztahy a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (mezinárodní bezpečností, integračními procesy, teoriemi apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na oblast rozvojové spolupráce nebo na oblast evropských studií a evropských veřejných politik.

Aktuálně nabízené specializace: Rozvojová studia, Evropská politická studia

 

Profil a uplatnění absolventa

Studium v navazujícím programu Mezinárodní vztahy připraví studenty na vstup do praxe mezinárodní i zahraniční politiky, bezpečnostní politiky i do mezinárodního obchodu. Absolvent je schopen na základě získaných zkušeností v oblasti práce s různými zdroji informací a psaním odborných textů samostatně vypracovat hodnocení a návrhy řešení různých aspektů mezinárodní spolupráce, bezpečnostní situace, apod. Absolvent prokazuje znalosti a porozumění konceptům z oboru mezinárodní vztahy, nejnovějším trendům v rámci oboru, znalosti principů uplatňovaných při řízení zahraničních politik na všech úrovních vládnutí, porozumění jednotlivým aktérům, kteří se zapojují do vazeb v rámci mezinárodního systému. Absolvent má hluboké znalosti jednotlivých paradigmat, přístupů, teorií a metod v rámci oboru mezinárodní vztahy doplněné o hlubší porozumění konkrétní empirické problematice dle zvolené specializace. Absolvent je díky znalosti metod a teorií schopen samostatně zkoumat jednotlivá mezinárodně-politická a společenská prostředí a otázky z hlediska obecnějších přístupů a teorií, přičemž má znalosti o různých pohledech na problematiku skrze odlišná prizmata oboru mezinárodní vztahy. Absolvent dokáže samostatně zvolit vhodnou metodu pro analýzu konkrétní problematiky v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů a umí ji vhodným způsobem aplikovat. Absolvent disponuje dovedností kombinovat a propojovat poznatky z jednotlivých segmentů mezinárodních vztahů a porozumět a kriticky hodnotit formu i dopady zahraničních politik a jevů a událostí odehrávajících se v mezinárodním systému. Dle zvolené specializace je absolvent připraven na samostatnou analytickou, poradenskou či veřejnosprávní činnost v oblasti evropských veřejných politik či v oblasti rozvojových studií

Naši absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, např. v diplomatické a státní službě, na vyšších pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích i neziskovém sektoru. Díky získaným schopnostem autonomně analyzovat realitu a řešit problémy najdou uplatnění i v soukromé sféře v oblasti zahraničních styků, v projektovém řízení, v analytických týmech apod.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje čtyřicet otázek z oblasti mezinárodních vztahů, politické geografie, rozvojových studií a bezpečnostních studií.

Odpovědi na často kladné otázky naleznete zde.

 

Patička