Přejít k obsahu

Politologie

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zevrubné seznámení s oborem politologie a jednotlivými výzkumnými oblastmi v jeho rámci (politickým stranictvím, občanskou společností, volebními studii apod.). Velký důraz je kladen také na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností studentů. V rámci nabízených specializací se studenti zaměří buď na tematickou oblast nacionalismu a radikalismu, na oblast evropských studií a evropských veřejných politik, nebo na oblast ekonomické geografie a regionálního rozvoje.

Aktuálně nabízené specializace: Nacionalismus a radikalismus v politice, Evropská politická studia, Globální svět a regiony (ve spolupráci s Katedrou geografie Fakulty ekonomické)

Profil a uplatnění absolventa

Navazující program Politologie připravuje absolventy schopné vykonávat rozličná povolání, jejichž společným jmenovatelem je samostatná analýza politické situace, mocenských vztahů, činnosti politických aktérů a dalších aktérů vstupujících do politického procesu. Absolvent prokazuje znalosti a porozumění politologickým a společenskovědním pojmům, nejnovějším trendům v rámci oboru, znalosti principů uplatňovaných při řízení politik na všech úrovních vládnutí, porozumění strategiím jednotlivých aktérů, kteří se účastní politického procesu. Absolvent má hluboké znalosti jednotlivých paradigmat, přístupů, teorií a metod v rámci politologie doplněné o hlubší porozumění konkrétní empirické problematice dle zvolené specializace. Absolvent je díky znalosti metod a teorií schopen samostatně zkoumat jednotlivá politická a společenská prostředí a politické otázky z hlediska obecnějších přístupů a teorií, přičemž má znalosti o různých pohledech na politickou problematiku skrze odlišná prizmata politologie. Absolvent dokáže samostatně zvolit vhodnou metodu pro analýzu konkrétní problematiky v oblasti politického systému a umí ji vhodným způsobem aplikovat. Absolvent je schopen kombinovat a propojovat poznatky z jednotlivých segmentů politologie a porozumět a kriticky hodnotit formu i dopady jednotlivých politik a přístupů k řešení společenských a politických problémů. Dle zvolené specializace je absolvent připraven na samostatnou analytickou, poradenskou či veřejnosprávní činnost v oblasti evropských veřejných politik či v oblastech vztahujících se k tématům nacionalismu, extremismu či radikalismu.

Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, např. ve státní službě, na vyšších pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích i neziskovém sektoru či v odborném aparátu politických stran. Díky nabytým schopnostem autonomně analyzovat a řešit problémy najdou uplatnění i v soukromé sféře na pozicích v oblasti public relations, v marketingu, v projektovém řízení, v mediální sféře apod.

 

Studijní plán 

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje čtyřicet otázek z oblasti základů politické teorie, komparativní politologie, politické filozofie a politické geografie.

Odpovědi na často kladné otázky naleznete zde

Patička