Přejít k obsahu

Sociologie

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Sociologie je dvouletým navazujícím studijním oborem, který je určen zájemcům s ukončeným bakalářským studiem společenskovědního směru (sociologie, politologie, sociální a kulturní antropologie, humanistika, sociální práce apod.), kteří mají hlubší zájem o teoreticky zakotvené a metodologicky pokročilé studium soudobých společností. Magisterské studium sociologie je zaměřené na rozvíjení obecných, teoretických znalostí o moderních společnostech a jejich změnách. Je dále zaměřeno na kultivaci metodologických dovedností, které lze při studiu soudobých společností uplatnit. Cílem studia je vytváření schopností informovaně o společnosti vypovídat, tj. synergicky uplatňovat získané teoretické znalosti a metodologické dovednosti při analýze komplexních společenských jevů. Studium rozvíjí znalosti a schopnosti získané v předchozím studiu a prokázané při přijímací zkoušce zejména syntetizujícím, problematizujícím přístupem: syntézou sociologických teorií, kombinací různých metodologických přístupů, důrazem na synergii mezi teorií a empirií.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studijního oboru sociologie by se měli uplatňovat v těch segmentech trhu práce, kde je zapotřebí vysoká zručnost a efektivnost při sběru, zpracování a interpretaci dat o sociálním jednání, aktérech, organizacích a sociálních systémech.

Absolventi by se měli bez nesnází uplatnit v institucích pro výzkum trhu, marketing, reklamu, ale i ve sféře sledování kvality produktů a služeb, výzkumu veřejného mínění či v mediální sféře. Absolventi budou vybaveni i pro práci ve státní sféře a samosprávě a nevládních organizacích, zejména těch, které se věnují široce pojaté sociální problematice. Zejména půjde o ty segmenty, které se nejúžeji dotýkají problematiky společenského rozvoje, identifikace a řešení sociálních problémů, efektivního zmapování sociálních potřeb a zajištění sociálních služeb a evaluace politik. Absolventi mohou též vést projekty agenturní činnosti pro EU, pracovat v poradenských firmách v oblasti vzdělávání a sociálního rozvoje. Nejlepší absolventi by měli být připraveni ke studiu na doktorském stupni.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z metod sociálně vědního výzkumu, z analýzy sociologických dat, z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie. Protože studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálněvědní terminologie v angličtině, je část otázek formulována v anglickém jazyce.

Patička